ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਮੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਗਰਮੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਗਰਮੀ ਤਕ 2020

7 ਦਿਨ 02 ਘੰਟੇ 27 ਮਿੰਟ 21 ਸਕਿੰਟ

01 ਜੂਨ 2020 - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ