ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਆਨਲਾਈਨ

ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਾ ਅਰਬੀ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.
ذ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٠
-
=
ض
ص
ث
ق
ف
غ
ع
ه
خ
ح
ج
د
\
CAPS
ش
س
ي
ب
ل
ا
ت
ن
م
ك
ط
Enter
SHIFT
ئ
ء
ؤ
ر
لا
ى
ة
و
ز
ظ
SHIFT
Ctrl
AR
Ctrl