ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਅਕਾਰ

ਬਰੈਸਲੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਜ ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੇਰਾ ਨੂੰ ਬਰੈਸਲੇਟ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਕਾਰ.
ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਅਕਾਰ

ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਅਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਜ ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੇਰਾ ਨੂੰ ਬਰੈਸਲੇਟ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਹੱਥ ਘੇਰਾ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ, ਜ ਰੂਸੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਘੇਰਾ ਹੈ. ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਸਲੇਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰਟ ਅਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ.

ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੱਕ:
ਆਕਾਰ:
ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: