ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਚੌਕ ਰੂਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

Square ਰੂਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ ਰੂਟ (2 ਡਿਗਰੀ ਰੂਟ) ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉ.
ਚੌਕ ਰੂਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਤੱਕ Square ਰੂਟ