ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਘੇਰੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਘੇਰੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਲ, ਵਰਗ, ਚਤੁਰਭੁਜ, ਤਿਕੋਣ, parallelogram, rhombus, ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਿਾ ਆਕਾਰ, ਦੀ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.