ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਆਨਲਾਈਨ

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅੱਖਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl