ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

IP ਪਤਾ ਖੋਜ

IP ਪਤਾ ਬਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ IP ਐਡਰੈੱਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.
IP ਐਡਰੈੱਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
ਉਦਾਹਰਨ 100.255.200.101 ਲਈ