ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿਡਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਕਾਰ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਕਿਡਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਅਮਰੀਕੀ (ਅਮਰੀਕਾ), ਜਪਾਨੀ ਅਕਾਰ ਜ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜੁੱਤੀ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਕਾਰ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,, ਯੂਰਪੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਜਪਾਨੀ ਵੱਲ ਯੂਰਪੀ ਜ ਅਮਰੀਕੀ ਜੂਤੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਆਦਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚਾਰਟ, ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੱਕ:
ਆਕਾਰ:
ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: