ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ?

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਲੱਭੋ, ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.
ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਿਓ: