ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਸੰਤ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਸੰਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਬਸੰਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਬਸੰਤ ਤਕ 2025

322 ਦਿਨ 03 ਘੰਟੇ 56 ਮਿੰਟ 59 ਸਕਿੰਟ

01 ਮਾਰਚ 2025 - ਸ਼ਨੀਵਾਰ