ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਸੰਤ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਸੰਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਬਸੰਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਬਸੰਤ ਤਕ 2022

218 ਦਿਨ 02 ਘੰਟੇ 35 ਮਿੰਟ 09 ਸਕਿੰਟ

01 ਮਾਰਚ 2022 - ਮੰਗਲਵਾਰ