ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਬਾਹਰ ਲੱਭੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ.