ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

Lose ਭਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਗੁਆ ਭਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਗੁਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਭਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭਾਰ ਲਾਭ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿਓ

ਲਿੰਗ:
ਉੁਮਰ: ਸਾਲ
ਕੱਦ:
 
ਭਾਰ:    
ਵਸਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ %
ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਦਿਓ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ.
ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:
'ਤੇ    
ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ: