ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜ Diagonal ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਕੋਣ ਵਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.

ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਗਣਨਾ ਦਾ ਢੰਗ:

ਦੀ ਲੰਬਾਈ:    ਚੌੜਾਈ:   

ਨੂੰ ਇੱਕ quadrate ਦੇ ਖੇਤਰ

ਚਤੁਰਭੁਜ ਚਾਰ ਸੱਜੇ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ: ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ - ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ - ਵਿਕਰਣ, α - - ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ, d ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਕਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਣ