ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਅਕਾਰ

ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਨਸ ਅਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ / ਯੂਕੇ), ਇਤਾਲਵੀ French, ਰੂਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਰ, ਜ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਵਿਚ ਕਮਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਨਸ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਕਾਰ.

ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ / ਯੂਕੇ), ਇਤਾਲਵੀ French, ਰੂਸੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਾਰ, ਜ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਵਿਚ ਕਮਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਨਸ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਕਾਰ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਹੈ French ਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾ ਇਤਾਲਵੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲਈ ਜੀਨਸ ਅਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਅਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ,.

ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੱਕ:
ਆਕਾਰ:
ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: