ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਰੂਸੀ ਅੱਖਰ ਅੰਤਰਨ

ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਲਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅੰਤਰਨ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਗੋਤ ਦੇ ਅੰਤਰਨ.
ਪਾਠ: