ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਘਟਾਉ

ਟਾਈਮ adder calcultor - ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾਉ.