ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਘਟਾਕੇ

ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਘਟਾਕੇ - ਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਰ ਦੇ ਘਟਾਉ, ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ, ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ.