ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਰੂਸੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ translit

ਰੂਸੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ translit ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਰਸ਼ੀਅਨ Cyrillic ਵਰਚੁਅਲ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU