ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਮੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਗਰਮੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਗਰਮੀ ਤਕ 2024

49 ਦਿਨ 03 ਘੰਟੇ 09 ਮਿੰਟ 26 ਸਕਿੰਟ

01 ਜੂਨ 2024 - ਸ਼ਨੀਵਾਰ