ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਸਰਦੀ ਤਕ 2022

194 ਦਿਨ 17 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ 19 ਸਕਿੰਟ

01 ਦਸੰਬਰ 2022 - ਵੀਰਵਾਰ