ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਸਰਦੀ ਤਕ 2024

232 ਦਿਨ 05 ਘੰਟੇ 23 ਮਿੰਟ 32 ਸਕਿੰਟ

01 ਦਸੰਬਰ 2024 - ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ