ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਸਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਸਰਦੀ ਤਕ 2023

173 ਦਿਨ 11 ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟ 34 ਸਕਿੰਟ

01 ਦਸੰਬਰ 2023 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ